Hệ thống chịu lỗi Byzantine là gì? Từ A-Z về hệ thống này

Một mạng giao tiếp hiệu quả với các cơ chế đồng thuận là rất tốt[...]