Bạc 60 là gì? Vay bạc 60 có vi phạm pháp luật không?

Bạn đã từng nghe bạc 60 là gì chưa, nếu bạn từng nghe nhưng chưa[...]