Coinbase không hỗ trợ Việt Nam lý do tại sao?

Coinbase không hỗ trợ Việt Nam do nhiều nguyên nhân khác nhau từ đối sách[...]